Rodzaje spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarie Prawa Pracy

Dla pracowników

 • przywrócenie do pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowanie za dyskryminację
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowanie za mobbing
 • odszkodowanie z tytułu niezawarcia umowy o pracę
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę
 • odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy
 • roszczenia z tytułu śmierci pracownika
 • zwrot kosztów podróży służbowej
 • zapłata wynagrodzenia
 • zapłata odprawy emerytalnej
 • zapłata odprawy pośmiertnej
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy
 • odszkodowanie za zakaz konkurencji
 • odszkodowanie od pracownika
 • uchylenie kary porządkowej
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • zapłata za pracę w porze nocnej
 • odszkodowanie za odwołanie z urlopu.

Dla pracodawcy:

Tworzymy

 • umowy
 • regulaminy
 • inne dokumenty niezbędne pracodawcy

Prowadzimy wszelkie spory sądowe z pracownikami

W sądach pracy pracodawcy często przegrywają sprawy z powodu niedotrzymania warunków formalnych w zakresie formułowania i wypowiadania umów o pracę. Kancelaria oferuje Państwu usługę polegającą na kontroli stosowanych u Państwa wzorców pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, bądź też sporządzenia nowych wzorców uwzględniających Państwa preferencje. Oferujemy sprawdzenie bądź przygotowanie wzorów umów o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony) stosowanych w Państwa firmie, wzorów wypowiedzeń poszczególnych umów, umów o zakazie konkurencji, jak również umów cywilnoprawnych.

Rodzaje dokumentów dla pracodawców:

 • umowy o pracę – na czas określony,na czas nieokreślony,na okres próbny,z agencją pracy tymczasowej,na czas zastępstwa,dla wykonania określonej pracy,
 • kontrakt menedżerski,
 • umowy o zakazie konkurencji – w czasie trwania stosunku pracy,po ustaniu stosunku pracy
 • umowa o łączne powierzenie mienia z obowiązkiem wyliczenia
 • regulaminy – pracy,wynagradzania,zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,postępowania pojednawczego,regulamin zwolnień grupowych.
 • dokumenty związane ze zwolnieniem pracownika – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,rozwiązanie umowy o pracę przy skróconym okresie wypowiedzenia,rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,wypowiedzenie umowy o pracę z powodu mobbingu,wystąpienie do związków zawodowych o informacje o osobach korzystających z ich ochrony,zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia,wypowiedzenie warunków umowy o pracę,odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym go do pracy.

Kancelaria świadczy także kompleksowe porady prawne z zakresu prawa pracy

Przykładowe porady prawne:

 • analiza umów o pracę
 • analiza umów o zakazie konkurencji
 • analiza kontraktów menedżerskich,
 • badanie zasadności zwolnienia,
 • kwestie mobbingu i dyskryminacji,
 • sprawdzanie zasadności żądania zapłaty odszkodowania,
 • analiza regulaminów
 • odprawy przy zwolnieniach grupowych,
 • badanie szans wygrania sprawy sądowej.