Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zwane również wypowiedzeniem zmieniającym, jest instytucją, która pozwala w toku trwania umowy o pracę zmodyfikować warunki zatrudnienia pracownika, jednocześnie kontynuacja umowy o pracę odbywać będzie się na nowych, lecz gorszych dla pracownika warunkach.

Wypowiedzenie zmieniające może objąć zarówno warunki pracy i płacy, jak i jeden z tych elementów, co jednakże istotne, zmiana powinna być niekorzystna dla pracownika, gdyż poprawa warunków pracy i płacy nie wymaga zastosowania trybu wypowiedzenia.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę, a więc wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego dopuszczalne będzie tylko wówczas, gdy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Obecnie możliwe zatem jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy w przypadku każdej umowy o pracę, zarówno zawartej na okres próbny, na czas nieokreślony, jak i na czas określony, gdyż przepisy dopuszczają możliwość wypowiedzenia wszystkich umów o pracę.

Ponadto, w razie wypowiedzenia zmieniającego umowy zawartej na czas nieokreślony, musi istnieć przyczyna takiego wypowiedzenia oraz konieczne jest przeprowadzenie konsultacji związkowej. Pracodawca, który chce wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy musi więc pamiętać, aby zachować okres wypowiedzenia, musi zaproponować pracownikowi na piśmie nowe warunki zatrudnienia, a ponadto wypowiedzenie zmieniające musi zawierać pouczenie o prawie odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy.

Z uwagi iż do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się regulacje dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę, pracownikowi przysługują roszczenia przewidziane na wypadek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, zatem np. w przypadku wypowiedzenia zmieniającego umowę na czas nieokreślony pracownik może domagać się uznania wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne, przywrócenia poprzednich warunków zatrudnienia lub odszkodowania. Ponadto, do wypowiedzenia warunków pracy i płacy zastosowanie znajduje ochrona szczególna pracowników, która jest jednak słabsza niż ochrona przed wypowiedzeniem definitywnym.

Możliwe bowiem jest wręczenie wypowiedzeń zmieniających pracownikom w wieku przedemerytalnym, a zatem możliwa jest zmiana treści umowy o pracę określonych grup zawodowych, mimo że nie jest dopuszczalne definitywne rozwiązanie umowy z nimi umowy o pracę.

Pracownik może oczywiście nowych warunków pracy i płacy nie przyjąć, w takim przypadku umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli jednakże pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki, wskazany skutek zachodzi jednak tylko wtedy, gdy pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy zawiera pouczenie w tej sprawie.

W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeśli więc pracownik chce kontynuować zatrudnienie u danego pracodawcy, na nowych warunkach, wówczas nie musi podejmować żadnych dodatkowych czynności po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego, dla dalszego trwania stosunku pracy wystarczające jest, że pracownik pracę będzie nadal świadczyć, jeśli jednakże pracownik na nowe warunki się nie zgadza, wówczas swą wolę musi zakomunikować pracodawcy.

Odmowa przyjęcia nowych warunków powoduje definitywne rozwiązanie umowy o pracę, natomiast bierność pracownika traktowana jest jako ich akceptacja. Oświadczenie pracownik może złożyć w dowolnej formie, a więc zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Pamiętać ponadto należy, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Wskazana regulacja zezwala pracodawcy na krótkotrwałe skierowanie pracownika do świadczenia innej pracy niż określona w umowie o pracę, chodzi więc tutaj o czasową modyfikację warunków świadczenia pracy, która mieści się w zakresie kompetencji kierowniczych pracodawcy. W odróżnieniu od wypowiedzenia zmieniającego nie dochodzi tutaj do trwałej oraz istotnej zmiany treści umowy o pracę.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three + seventeen =