Generalną zasadą jest, że każda ze stron stosunku pracy, a więc zarówno pracownik jak i pracodawca, może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, w takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Na gruncie Kodeksu pracy możliwe jest jednakże również rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia, skorzystanie z takiego rozwiązania umowy o pracę zależne jest jednak od ziszczenia się określonych przesłanek uzasadniających natychmiastowe zakończenie stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym może przede wszystkim nastąpić z winy pracownika. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem bądź w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W orzecznictwie wskazuje się natomiast, że ciężkim naruszeniem przez pracownika jego podstawowych obowiązków uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest np. pozostawienie pojazdu bez opieki wraz z dokumentami pojazdu i przewożonego w nim towaru, tolerowanie przez kierownika sklepu istotnych różnic między obrotem wykazywanym w raportach sklepowych, a wynikającym ze wskazań kasy rejestrującej (fiskalnej), jak również dopuszczenie do podania pacjentowi przeterminowanego leku przez lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę lekami. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może jednak nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, a więc wówczas, gdy pracownikowi nie można zarzucić nagannego zachowania. Przepisy ustawy stanowią bowiem, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, bądź dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Ponadto, rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym uzasadnione również będzie w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, a trwającej dłużej niż 1 miesiąc. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może jednak nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, a także wtedy, gdy pracownik stawi się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym może wreszcie nastąpić przez pracownika. Pracownik może bowiem rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Ponadto, pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, czyli np. wówczas, gdy pracodawca nie opłacił składek na ubezpieczenie społeczne pracownika. W judykaturze podkreśla się natomiast, że niewypłacenie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej może – stosownie do okoliczności – uzasadniać rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązując umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje ponadto odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

nine − one =