Na gruncie przepisów Kodeksu pracy nie została uregulowana sankcja bezwzględnej nieważności czynności rozwiązujących stosunek pracy, co oznacza, że każde wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne i prowadzi do ustania umowy zawartej z pracownikiem, nawet jeśli złożone pracownikowi wypowiedzenie już na pierwszy rzut oka wydaje się wadliwe lub gdy nastąpiło z naruszeniem procedur dotyczących rozwiązywania umów o pracę.

W związku z powyższym, pracownik, który został niesłusznie zwolniony, ma możliwość wniesienia odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy i jest to praktycznie jedyna możliwość, aby zniwelować skutki wadliwej czynności prawnej dokonanej przez pracodawcę.

Jedną z najistotniejszych kwestii jest, aby odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnieść we właściwym terminie, pracownik musi zatem pamiętać, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Obecnie więc pracownik nie zgadzający się z decyzją pracodawcy ma znacznie więcej czasu, aby wnieść do sądu stosowne powództwo, uprzednio bowiem pracownik miał tylko 7 dni by wnieść odwołanie.

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane. Co istotne, w sprawach z zakresu prawa pracy nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron.

Składając odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę pamiętać również należy, że roszczenia z jakimi pracownik może wystąpić uzależnione są od tego czy rozwiązana umowa zawarta była na czas określony, czy też nieokreślony. I tak, w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Sąd pracy może jednakże nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe, w takiej sytuacji sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Odszkodowanie wówczas przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jeżeli zaś wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy bądź wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące, z kolei odszkodowanie za wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

W sytuacji, gdy umowa zawarta na czas określony została wypowiedziana pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych, wówczas pracownik może domagać się wydania orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu, w takiej więc sytuacji pracownikowi przysługują takie same roszczenia, jak gdyby był zatrudniony na czas nieokreślony.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × three =